MÄÄRITELMIÄ

TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Kohteen turvallisuussuunnittelun tarkoitus:

 • Kaikki ne ennakoivat turvallisuusuunnittelutyö, jolla pyritään ennaltaehkäisemään kohteen vaara- ja uhkatilanteita sekä varautumaan oikeaan ja turvalliseentoimintaan erityistilanteissa.
 • Turvallisuussuunnittelu on tärkeä osa toiminnan ja turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista suunnittelua ja niiden päivittäistä toteuttamista reaaliajassa.
 • Turvallisuussuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisevästi torjumaan omaa toimintaa ja toimintoja uhkaavat vaaratekijät ja näin varmistamaan oikeat toimintatavat ja -mallit poikkeavissa tilanteissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 • Turvallisuussuunnitelma on toimintaohjelma, jonka avulla organisaatio suunnittelee ennaltaehkäiseviä turvallisuustoimia ja varautuu onnettomuustilanteiden varalle.
 • Turvallisuussuunnitelman laatiminen on prosessi, jossa työryhmä vetäjänsä johdolla selvittää turvallisuustoiminnannykyisen tilan, arvioi kohteen riskit sekä suunnittelee ennaltaehkäisevät varautumiskeinot ja toiminnan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
 • Turvallisuussuunnitelmaan on koottuna kaikkeen toimintaan vaadittavien turvallisuusdokumenttien sisältö.

Turvallisuussuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää toimintaa on se toiminta, jolla suojataan henkilökuntaa, asiakkaita, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta, ilkivallalta ja rikolliselta toiminnalta sekä on osana riskienhallintaprosessia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

 • Turvallisuussuunnitelman laatimisesta päävastuussa oleva organisaatio nimeää suunnitelman laatimisprosessiinvastuullisen johtajan (vetäjän) johtamaan suunnitelman laatimista.
 • Turvallisuussuunnitelmalle ei ole määritelty yhtä ja ainoaa oikeaa muotoa tai rakennetta.
 • Suunnitelman sisällön määrittelee turvallisuussuunnitelman johtaja yhdessä turvallisuusalan asiantuntijan kanssa.
 • Turvallisuussuunnitelmaan on sisällytettävä tietyt laissa määrätyt perusasiat ja siinä onotettava huomioon organisaation omat ominais- ja erikoispiirteet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NYKYTILA-ANALYYSI

 • Ennen vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia tehdään nykytila-analyysi.
 • Analyysin avulla kartoitetaan nykyisten omien turvallisuus-toimintojen riittävyyttä ja verrataan omaa toimintaa sekä toimintoja lainsäädännön vaatimuksiin sekä yleisiin hyviin turvallisuuskäytäntöihin.
 • Nykytila-analyysi tehdään käyttäen tarkistuslistaa.
 • Tarkistuslista sisältää luettelon, jossa on huomioitu tarvittavien turvallisuutta koskevien lakien vaatimukset ja hyvät turvallisuuskäytännöt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RISKIKARTOITUS YLEENSÄ

 • Turvallisuussuunnitelman laatimisessaprosessissa tärkeänä pohjatietona ovat kaikki tunnistettavat uhka- ja vaaratilanteet sekä niiden aiheuttamien riskien arvioidut suuruudet.
 • Riskien tulee olla tiedossa, jotta niitä voidaan ennalta-ehkäistä ja jotta osataan varautua toimimaan erilaisissa hätätilanteissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RISKIANALYYSIT

 • Riskianalyysin tekeminen edellyttää riskianalyysimenetelmän hallintaa, joten ensimmäisellä kerralla kannattaa käyttää turvallisuusalan ammattilaista.
 • Turvallisuusriskit tunnistetaan ja niiden aiheuttamien riskien suuruudet arvioidaan riskianalyysin avulla sekä käyttäen tarkoitukseen sopivaa riskiriskikartoitustyökalua.
 • Riskianalyysimenetelmän käyttö perustuu työyhteisön kaikkien henkilöiden ja henkilöstöryhmien tietojen hyödyntämiseen ja riskianalyysi tehdään yhteistyössä pohtien mahdollisia erilaisia ideoita ja näkökulmia.
 • Riskien arvioiminen on välttämätöntä turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa.
 • Riskikartoituksessa tarkastellaan ainakin henkilöstöön, omaisuuteen, ympäristöön ja normaalitoiminnan keskeytymiseen liittyviä riskejä riskienarviointilomakkeiden avulla.

RISKIA-ANALYYSIN TEOSSA VAADITAAN KAIKILTA SIIHEN OSALLISTUVILTA HENKILÖILTÄ AVOINTA JA REHELLISTÄ SUHTAUTUMISTA KÄSITELTÄVIIN ASIOIHIN

RISKIANALYYSIN AVULLA ETSITÄÄN SYITÄ, EI SYYLLISIÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

YHTEISTOIMINTA VIRANOMAISTEN KANSSA

 • Turvallisuussuunnittelua tehtäessä ja turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, että viranomaiset valvovat suunnitelman lakisääteisiä vaatimuksia ja antavat tarvittaessa neuvoja sekä ohjaavat suunnitelman laadintaa.
 • Turvallisuussuunnittelun alkuvaiheessa on tärkeää olla yhteyksissä viranomaisiin, joilta saadaan heidän näkemyksensä ja arvionsa turvallisuus-suunnitelman laadintaprosessista.

HUOM ! Viranomaisten vaatimukset ja painopiste-alueet saattavat vaihdella eri puolella maatamme. Itä-Suomen Turvatalo hoitaa turvallisuusasiointinne kokemuksella, luotettavasti ja ammattitaidolla.